با توجه به اهميت مباحث و موضوعات حقوق و قضا، نقش تاثير گذار اهداف آن در جامعه و همچنين در جهت تبادل اطلاعات همكاران در اين زمينه ، معاونت منابع انساني دادگستري استان البرز از تمامي همكاران قضايي و اداري و ساير علاقه مندان دعوت مي نمايد كه مقالات پژوهشي، نقدهاي علمي و يا پيشنهادات اصلاحي خود در ارتباط با مسائل حقوقي و رويه هاي قضايي را به پست الكترونيك نشريه تخصصي معاونت منابع انساني با عنوان «نگاه عدالت البرز» ارسال و يا از طريق اتوماسيون اداري پيام نمايند تا پس از داوري با نام ايشان در اين فصلنامه انتشار يابد.

پست الكترونيك فصلنامه نگاه عدالت البرز negaheedalat@gmail.com

 design by:hamyarevakil