تصميمات نهايي مراجع قضايي و نتيجه تلاش قضات غالباً در قالب راي متجلي ميشود. هر رايي علاوه بر غرض و هدف اصلي آن كه فصل خصومت، احقاق حق و اجراي عدالت است، آثار فرعي نيز دارد كه از جمله مي توان به تأثير آن بر شيوه تفكر قضايي و تفسير ساير قضات و حقوقدانان در موضوعات يا احكام مشابه اشاره كرد. بنابراين تحليل علمي آراء علاوه بر تبيين نقاط قوت و ضعف راي، ميتواند باعث توجه بيشتر دستاندركاران حقوقي و تصميم سازان دستگاه قضايي گردد كه اين امر نيز به نوبه خود موجب غناي علمي آراء خواهد شد. نقد راي نيز مانند هر پژوهش ديگري نيازمند روشهاي خاص خود است كه شناخت اين روشها لازمه تحليل و بررسي علمي آراء است
بـي شـك غالـب نتـايج مطالعـات حقـوقي و نظريـات حقوقـدانان و تـلاشهـاي محققين و قانونگذاران در آراء مراجع قضايي تبلور مييابد بنابراين مـيتـوان «راي» را به عنوان يكي از محصولات نهايي علم حقوق دانست با توجـه بـه جايگـاهي كـه «راي» در احقاق عدالت و فصل خصومت دارد لازم است كه آراء صادره را در مورد نقد قرار داده و با تبيين نقاط قوت و ضعف آنهـا بـر غناي آن بيافزايند تا تحليلهاي صحيح قضايي نمايان تر شده و تصـميمات نادرسـت و بعضاً كليشهاي نادرست مورد انتقاد قرار گيرد. البته لازم به ذكر است كه شـايد مقصـود از «راي» در اين نوشتار مفهومي وسيعتر از آنچه كه در قانون آيين دادرسـي مـدني بـه عنوان «راي» آمده، باشد و حتي رويه قضايي و تصـميمات غيرنهـايي محـاكم را در برگيرد چرا كه؛ هدف از نقد راي در واقع نقد استنباط محـاكم و مراجـع قضـايي از قوانين، مقـررات، موضـوعات و چگـونگي تطبيـق حكـم بـه موضـوع اسـت و ايـن استنباط مفهومي وسيعتراز «راي» به معناي خاص آن است.design by:hamyarevakil