بسمه تعالي
معاون منابع انساني دادگستري كل استان البرز در راستاي وظايف تشكيلاتي و با هدف نظارت بر عملكرد سرمايه هاي انساني و بررسي مشكلات و موانع توسعه خدمات قضايي در تاريخ 1397/4/11 در معيت مدير امور اداري و استخدامي و مدير نظارت و ارزشيابي در دادسراي عمومي و انقلاب شهيد بهشتي(باغستان) حاضر شدند. در اين بازديد كه مطابق تقويم كاري معاونت منابع انساني و با دعوت آقاي دكتر ياوري سرپرست محترم مجتمع باغستان انجام پذيرفت، معاون محترم منابع انساني و هيات همراه ابتدا در جلسه هفتگي نشست قضايي شركت و از نزديك از روند برگزاري اين نشست ها را در مجتمع قضايي باغستان مطلع گرديدند.
آقاي درخشان در اين نشست ضمن تقدير از دكتر ياوري با بابت برگزاري منظم نشست هاي قضايي در دادسراي باغستان فرمودند: نشست هاي قضايي دادسراي باغستان يكي از منظم ترين جلسات علمي در سطح دادگستري استان است و در همين ارتباط از دبير محترم جلسات آقاي شكوري كه با دقت و به روز جلسات را برگزار و نتايج آن را به معاونت منابع انساني ارسال مي نمايد، تقدير نمودند.
در ادامه اين بازديد آقاي درخشان همراه با آقاي طهماسبي مدير محترم نظارت و ارزشيابي كاركنان اداري و آقاي عالياني مدير محترم امور اداري و استخدامي با حضور در شعب قضايي، از نزديك با همكاران به گفتگو نشستند و انتقادات و پيشنهادات همكاران را از نزديك مورد بررسي قرار دادند.