برای دانلود فایل pdf الگوی آموزشی مدیریت آموزش کارکنان اداری دادگستری کل استان البرز بر روی عبارت ذیل کلیک نمایید. 

الگوی آموزشی مدیریت آموزش کارکنان اداری