جناب اقای حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل محترم دادگستری استان البرز؛ طی حکمی دبیر شورای تحول قضایی استان البرز را منصوب کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در حکمی حسین اعظمی چهاربرج معاون منابع انسانی دادگستری کل استان البرز را به عنوان دبیر شورای تحول قضایی استان البرز منصوب کرد. این شورا بر اساس طرح تحول قضایی ماموریت نظارت بر اجرای اقدامات تحول ساز قضایی را در دستور کار خوهد داشت و ریاست آن بر عهده رئیس کل دادگستری استان البرز است. بر اساس طرح تحول قضایی دادگستری استان البرز ، کمیته های هشتگانه اقدامات تحول ساز را زیر نظر شورای تحول در دادگستری استان البرز اجرایی خواهند کرد.