"سایت مهداد" وابسته به مرکز آموزش قوه قضائیه جهت استفاده عموم شهروندان محترم در موضوعات متنوع حقوقی با رویکردی جدید راه اندازی شده است.
آدرس سایت www.mahdad.ir