تحليل علمي آراء علاوه بر تبيين نقاط قوت و ضعف راي، مي تواند باعث توجه بيشتر دست اندركاران حقوقي و تصميم سازان دستگاه قضايي گردد كه اين امر نيز به نوبه خود موجب غناي علمي آراء خواهد شد.
بـي شك غالب نتايج مطالعات حقوقي و نظريات حقوقدانان و تلاش هاي محققين و قانونگذاران در آراء مراجع قضايي تبلور مي يابد. با توجه بـه جايگاهي كـه «راي» در احقاق عدالت و فصل خصومت دارد لازم است كه آراء صادره را در مورد نقد قرار داده و با تبيين نقاط قوت و ضعف آنهـا بـر غناي آن بيافزايند تا تحليل هاي صحيح قضايي نمايان تر شده و تصـميمات نادرسـت و بعضاً كليشه اي نادرست مورد انتقاد قرار گيرد. در واقع هدف از نقد راي در واقع نقد استنباط محاكم و مراجـع قضايي از قوانين، مقـررات، موضوعات و چگونگي تطبيق حكم بـه موضـوع اسـت.
معاونت منابع انساني دادگستري استان البرز از تمامي همكاران محترم قضايي و اداري دعوت مي نمايد با ارسال نقدهاي تخصصي خود بر روي آراي صادره ، اين اداره كل را در جهت دستيابي به اهداف فوق ياري نمايد و با مراجعه به لينك نقد آراي قضايي در پورتال معاونت منايع انساني دادگستري استان البرز ، نقدهاي علمي و تخصصي خود را بر روي راي هاي بارگذاري شده، اعلام نمايند.
لازم به ذكر است اين معاونت در نظر دارد نقدهاي ارائه شده را از طريق كارگروه تخصصي نقد آرا بررسي نموده و از نقدهاي برتر به نحو مقتضي تقدير نمايد.